Politika e privatësisë

Uniproma respekton dhe mbron privatësinë e të gjithë përdoruesve të shërbimit. Në mënyrë që t'ju ofrojë shërbime më të sakta dhe të personalizuara, uniproma do të përdorë dhe zbulojë informacionin tuaj personal në përputhje me dispozitat e kësaj politike të privatësisë. Por uniproma do ta trajtojë këtë informacion me një shkallë të lartë të zellit dhe maturisë. Përveç nëse parashikohet ndryshe në këtë politikë të privatësisë, uniproma nuk do të zbulojë ose sigurojë informacione të tilla për palët e treta pa lejen tuaj paraprake. Uniproma do të azhurnojë këtë politikë të privatësisë herë pas here. Kur bini dakord për marrëveshjen e përdorimit të shërbimit uniproma, do të konsiderohet se keni rënë dakord për të gjitha përmbajtjet e kësaj politike të privatësisë. Kjo politikë e privatësisë është një pjesë integrale e marrëveshjes së përdorimit të shërbimit uniproma.

1. Fusha e zbatimit

a) Kur dërgoni postë kërkese, duhet të plotësoni informacionin e kërkesës sipas kutisë së shpejtë të kërkimit;

b) Kur vizitoni faqen e internetit të uniproma, uniproma do të regjistrojë informacionin tuaj të shfletimit, duke përfshirë por jo kufizuar në faqen tuaj të vizitës, adresën IP, llojin e terminalit, rajonin, datën dhe kohën e vizitës, si dhe regjistrimet e faqes në internet që ju nevojiten;

Ju e kuptoni dhe pranoni që informacioni i mëposhtëm nuk është i zbatueshëm për këtë Politikë të Privatësisë:

a) Informacioni i fjalës kyçe që futni kur përdorni shërbimin e kërkimit të siguruar nga faqja e internetit e uniproma;

b) Të dhënat përkatëse të informacionit të hetimit të mbledhura nga uniproma, duke përfshirë por pa u kufizuar në aktivitetet e pjesëmarrjes, informacionin e transaksionit dhe detajet e vlerësimit;

c) Shkelje të ligjit ose rregulla uniproma dhe veprime të ndërmarra nga uniproma kundër jush.

2. Përdorimi i informacionit

a) Uniproma nuk do të sigurojë, shesë, marrë me qira, ndajë ose tregtojë informacionin tuaj personal me ndonjë palë të tretë pa lidhje, përveç me lejen tuaj paraprake, ose që një palë e tretë dhe uniproma të sigurojë individualisht ose bashkërisht shërbime për ju, dhe pas përfundimit të shërbimeve, atyre do t'u ndalohet të kenë akses në të gjitha informacionet e tilla, përfshirë ato që ishin më parë të qasshme për ta.

b) Uniproma gjithashtu nuk lejon asnjë palë të tretë të mbledhë, modifikojë, shesë ose shpërndajë lirisht informacionin tuaj personal në asnjë mënyrë. Nëse ndonjë përdorues i faqes së internetit të uniproma zbulohet se është i angazhuar në aktivitetet e mësipërme, uniproma ka të drejtë të zgjidhë menjëherë marrëveshjen e shërbimit me një përdorues të tillë.

c) Për qëllimin e shërbimit të përdoruesve, uniproma mund t'ju ofrojë informacione për të cilat jeni të interesuar duke përdorur informacionin tuaj personal, duke përfshirë por pa u kufizuar në dërgimin e informacionit mbi produktin dhe shërbimin ose ndarjen e informacionit me partnerët e uniproma në mënyrë që ata të mund t'ju dërgojnë informacion në lidhje me produktet dhe shërbimet e tyre (kjo e fundit kërkon pëlqimin tuaj paraprak).

3. Zbulimi i informacionit

Uniproma do të zbulojë të gjithë ose një pjesë të informacionit tuaj personal në përputhje me dëshirat tuaja personale ose dispozitat ligjore në rrethanat e mëposhtme:

a) Zbulimi i një pale të tretë me pëlqimin tuaj paraprak;

b) Për të siguruar produktet dhe shërbimet që ju nevojiten, duhet të ndani informacionin tuaj personal me një palë të tretë;

c) Sipas parashikimeve përkatëse të ligjit ose kërkesave të organeve administrative ose gjyqësore, t'ia zbulojmë palës së tretë ose organeve administrative ose gjyqësore;

d) Nëse shkelni ligjet dhe rregulloret përkatëse të Kinës ose marrëveshjen e shërbimit uniproma ose rregullat përkatëse, duhet t'i zbuloni një pale të tretë;

f) Në një transaksion të krijuar në faqen e internetit të uniproma, nëse ndonjë palë në transaksion ka përmbushur ose pjesërisht përmbushur detyrimet e transaksionit dhe ka bërë një kërkesë për zbulimin e informacionit, uniproma ka të drejtë të vendosë që t'i sigurojë përdoruesit informacionin e nevojshëm siç është kontakti informacionin e palës tjetër për të lehtësuar përfundimin e transaksionit ose zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

g) Zbulime të tjera që uniproma i konsideron të përshtatshme në përputhje me ligjet, rregulloret ose politikat e faqes në internet.